משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
*Andrusier, אהרון שמעון
*Azulay, Gedaliya
*Baruch, שלום דובער
 Baturov, גבריא-ל
*Boaron, Shneur Zalman Ovadiy
*Braun, Binyomin Shlomo Zalm
*Dubinsky, Menachem Mendel Yitz
*Herman, מנחם מענדל
*Hershkop, משה
*Izak, זלמן לייב
*Klein, מנחם יצחק
*Lipkind, יצחק שלום
*Margo, דוד
*Nebenzahl, שלום דובער
*Rapoport, 'דוד ארי
*Reinetz, יהושע
*Schneider, אהרון אליעזר
*Sherman, אריא-ל
*Shurpin, דוד
*Strauss, שניאור זלמן
*Sufrin, אליהו רפאל
*Sufrin, שלום נח
*Volkenfeld, יוסף
*Yomtovyian, יוסף יצחק
*Zechayia, נועם
*Zirkind, Mordechai Shachna
*Zukerman, יונתן


123456789101112 
Aronow, יוסף יצחק
         Baturov, אביגדור
Becher, שניאור זלמן
          Berkowitz, משה יהודה
  Brenan, מתתיהו
Cohen, Menachem Mendel HaKo
         Domb, מנחם מענדל
         Edrey, יצחק
   Fakeri, אליעזר
         Frank, רזיא-ל
Grossman, אליעזר יהודה
         Haas, יהושע
       Haber, שמואל
       Ingber, דניא-ל
Izak, מנחם מענדל
Izak, משה חיים
Katzen, דוד
        Kessler, יהושע
        Kramer, אליהו
  Kulshitsky, מיכא-ל
Kulshitsky, אליהו חיים
         Laine, שלום דובער
         Levy, Dovid Yehuda Leib Ha
         Liberman, אליעזר
Liberow, שלמה
Lieder, עקיבא
         Lieder, עזרא
    Lipkind, מנחם מענדל
       Merves, חיים ברוך
         Miller, Refoel Yaakov
         Minsky, Shloime
         Minsky, דניא-ל
         Mirel, שלום
  Mordechayev, יוסף חיים
       Musheyev, יהודה דניא-ל
Ostrov, מרדכי
         Peskin, שמעון
       Polakov, ישרא-ל משה
          Postelnik, מנחם מענדל
Prangler, ישרא-ל
Rosenberg, 'דניא-ל ארי
        Rosenberg, מאיר
Rosenfeld, ישרא-ל
          Sarue, ישרא-ל
Schochet, דוד
Schochet, לוי
Shulevitz, ישעי' חיים
Silberberg, אריא-ל
 Silberstein, נתן
     Strauss, דוב
Strauss, צבי יהודה
Talish, יעקב
         Vaynshtein, דוד
         Volkenfeld, מנחם מענדל
          Weiss, חיים
         Wittner, יעקב
         Wittner, אליהו
          Yisraelov, Yosef Chai
       Zaguri, 'יחי
         Zaguri, יצחק
Ziskind, מנחם מענדל
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Wednesday, ג' אייר ה'תשעו - May 11, 2016 (5:38pm)